Fauna ve flora nedir?
flora ve fauna

Fauna ve flora nedir?

 class=

Fauna ve flora nedir? Doğanın düzenli işleyişinin canlı ve cansız varlıklar tarafından sağlandığı ekosistemde her öge birbirinin tamamlayıcısıdır. Yaşamın birbiri ile bağlantılı olan birçok ögesi sayesinde işleyen bu sistem bitkileri, atmosferi, hayvanları, mikroorganizmaları vb.ni içerir. Fauna ve flora ise bunlardan hayvanları ve bitkileri konu alan kavramlardır. Peki biyolojide, yani canlılar biliminde söylenişleri ve içerikleri bakımından en çok karıştırılan fauna ve flora nedir?

Fauna nedir?

Fauna, herhangi bir bölgede, bölgenin koşullarına özgü hayvan topluluğunu ve onların yaşamlarını tanımlar. Fauna kelimesinin kökeninde Latince vardır. Latincede faunus (hayvan) kelimesinden türeyen fauna Roma Mitolojisi kaynaklarına göre Bereket Tanrıçası olarak adlandırılmıştır.

Günümüzde de faunanın bereketin sembolü olduğunu söylemek yanlış olmaz. Bir bölgedeki hayvan çeşitliliği o bölgenin biyolojik işleyişi için çok önemlidir. Bölgenin ekosisteme katılışındaki görevlerini de o bölgedeki her canlı ve cansız varlık üstlenir.

Faunada Bulunan Canlılar

Fauna içinde böcekler, balıklar (diğer tüm deniz hayvanları) ile kuşlar ve diğer tüm hayvanlar bulunmaktadır. Bütün bu hayvanlar bulundukları bölgenin iklimi, havası, besin çeşitliliği gibi özelliklere göre bir fauna oluştururlar. Faunada bulunan canlılar için birkaç sınıflandırma yapmak gerekirse  şu maddeler kullanılabilir: megafauna, makrofauna, mikrofauna, mayofauna, mezofauna, epifauna, cryofauna, infauna.

 • Megafauna: Herhangi bir bölgede belirli bir zaman dilimi içinde su ve karada yaşayan büyük boyutlu hayvan topluluğuna denir. Zooloji biliminde büyük boyutlu hayvanlardan kasıt ortalama 45 ila 100 kg arasındaki ağırlıklara sahip hayvanlardır. Ancak günümüzde biyologlar tarafından bu sınırların daha üstündeki hayvan toplulukları için de megafauna ifadesi kullanılmaktadır. Örneğin; fil, zürafa, dinozor, mamut, balina, su aygırı, gergedan, antilop, aslan.
 • Makrofauna: Boyutları cm cinsinden tanımlanabilen hayvanlardan oluşan topluluktur. Örneğin; termit, karınca, köstebek, toprak solucanı.
 • Mikrofauna: Boyutları mm cinsinden tanımlanabilen hayvanlardan oluşur. Özellikle 2 mm sınırdır ve bu sınırın altındaki hayvanlar için kullanılır. Mikroskobik canlılardır. Örneğin; kamçılı hayvan, sporlu hayvan, cıvık mantarlar, plazmodyum, bazı parazitler.
 • Mayofauna: Hem denizde, yani tuzlu suda hem de tatlı suda bulunan hayvan topluluğudur. Yaşam alanları kum tanelerinin arasıdır. Boyutları mikrofaunadan büyük, makrofaunadan ise küçüktür.
 • Mezofauna: Boyutları 2 ila 10 mm arasındaki değerler ile tanımlanabilen hayvan topluluklarına verilen isimdir. Örneğin; mikro eklem bacaklılar, saksı toprağı böcekleri.
 • Epifauna: Okyanusların dibinde yaşayan hayvan topluluğudur.
 • Cryofauna: Buzulların olduğu ya da çok soğuk bölgelerde yaşayan hayvan topluluklarını ifade eder.
 • İnfauna: İnfauna da su hayvanlarını ifade eder. Özellikle okyanusların dibindeki küçük kayalıkların yüzeylerinde yaşayan organizmaları tanımlar. Örneğin; bazı bakteriler ve küçük algler.
GÖZAT  Deniz Kayağı Nedir?

Flora nedir?

Floranın kökeni de Latincedir ve bitkilerin tanımlanmasında kullanılır. Çiçek Tanrıçası anlamında olduğu bilinmektedir. Herhangi bir bölgede, bölgenin kendine has koşulları çerçevesinde yetişen bitki gruplarının tanımını flora karşılar. Bölgede bulunan ve ekosisteme katılan tüm bitkilerin tanımı flora ile yapılır.

Flora da tıpkı fauna gibi tanımına göre birçok faklı öge ile kategorize edilir. Flora için kullanılan sınıflandırma biçimlerinden en önemlisi bitkilerin yetiştiği bölgenin yapısıdır. Bazı bitkiler çölleşmiş alanlarda yaygınken, bazıları için en elverişli ortam sudur. Bazı bitkiler ise dağlık alanlarda kendilerine en uygun ortamı bulurlar. Ayrıca bitkiler arasında bölgeye özgü yetişme de oldukça yaygındır. Sadece bir bölgenin koşullarına özgü olarak da o ortamda bulunabilirler.

Bitkiler de tıpkı diğer canlılar gibi yetiştikleri yere uyum sağlayabilirler. Kaktüs örneği bunlardan biridir ve çöllerin kaktüslerin memleketi olduğu bilinir. Yapıları itibarıyla konumlarındaki su kıtlığı yüzünden suyu gövdelerinde depolarlar. Dikenleri ise kendi savunma mekanizmalarının bir ögesidir.

Flora Örnekleri

Florayı bitkilerin çiçekli ve çiçeksiz olma durumlarına göre iki farklı kategoride tanımlamamız mümkündür.

 • Çiçekli bitkler: Karada, deniz yüzeyleri ya da okyanus diplerinde ve çöllerde yetişen dünya üzerindeki tüm çiçekli bitkiler dâhil edilebilir. Ayrıca çiçekleri bulunan ağaçlar, tohumlu ağaçlar, sazlıklar, çalı bitkileri ve otlar da bu gruptadır. Çiçekli bitkiler çeşitli besin maddelerini (su, yararlı mineraller, diğer besin değeri yüksek maddeler) gövdelerine çekebilmeleri ve onlardan yararlanabilmeleri için odun ve soymuk boruları vardır. Bu borular bitkinin ihtiyacı olan inorganik bileşenlerin bitkinin organlarına ulaştırılmasında etkilidir.

Çiçekli bitkiler genellikle bir bölgeye özgü olarak yetişirler ve bütün ekosistemleri için alan floralarda bulunurlar. Kara florasına dâhil olan çiçekli bitkilere örnek vermek gerekirse bunlar; elma, gül, karnabahar, domates şeklinde ifade edilebilir. Suda yaşayan ve nemli ortam seven çiçekli bitkileri ise nilüfer, su civanperçemi, sümbül, su tereleri şeklinde sayabiliriz.

 • Çiçekleri bulunmayan bitkiler: Çiçeksiz bitkiler, yapısında çiçek bulunmayan bitkilerdir ve çiçekli bitkilerden farklı bir yapıya sahiptirler. Organları için ihtiyaç duydukları besinlerin taşınmasında çiçeksiz bitkilerde de odun ve soymuk boruları bulunur. Su ve mineraller gibi gereksinimlerini onlar da odun borusu (ksilem) ve soymuk borusu (floem) ile gövdelerine ve oradan da organlarına ulaştırırlar.
GÖZAT  Huş Ağacı (Betula) Özellikleri

Tohumlarında meyve oluşturma özelliği bulunmadığından meyve vermezler. Çiçek ve meyve oluşturmak yerine tohumları koni biçimini alarak açılır. Tıpkı çiçekli bitkilerde olduğu gibi çiçekleri bulunmayan tüm bitkiler de büyük çoğunlukla bütün ekosistemlerin içine katılırlar.

Çiçekli olmayan bitkilere örnekler: Kara florasında yetişen çiçekleri olmayan bitkilere örnek vermek gerekirse; çam ve kaktüsü sayabiliriz. Su florasında yer alan ve nemli ortamlarda yetişen çiçeksiz bitkilere ise; yosun, boynuz otları ve eğrelti otları örnek verilebilir.

Flora ve Fauna Arasındaki 4 Fark

 1. Flora bitkileri, fauna hayvanları içerir.
 2. Florayı botanik, faunayı zooloji inceler.
 3. Flora kendi besinini kendi üretir. Fauna besinini dışardan edinir.
 4. Flora hareketsizdir. Faunadaki canlılar hareket edebilirler.
Oy Verebilirsiniz.
[Toplam Oy: 1 Ortalama: 5]
Serkan Sezer
Doğaya meydan okumaması gerektiğini bilen, ona adapte olmak isteyen, bushcraft felsefesini hayatının merkezine oturtmuş bilinmeyen bir denklemin parçası. Şehir hayatında tıp doktoru, video içeriği üreticisi ve internet sitesi geliştiricisi olarak hayatına devam etmekte.