İzcilik

İzcilik

 class=

Tanrıya, vatanıma karşı vazifelerimi yerine getireceğime, izcilik türesine uyacağıma, başkalarına her zaman yardımda bulunacağıma, kendimi bedence sağlam fikirce uyanık ve ahlakça dürüst tutmak için elimden geleni yapacağıma şerefim üzerine ant içerim. (İzci Andı)

İşte bu sözlerle başlayan izcilik; milliyet, örf, din, dil ayrımı yapmadan herkesin katılabileceği politik olmayan eğitim içerikli üniformalı bir gençlik çalışmasıdır.

Okul ve aile arasında oluşan boşlukları doldurduğu gibi eğitimde ki eksikleri de tamamlar. Kişiyi iyi insan iyi vatandaş olarak yetiştirmeye çalışır. Bir izci topluma yararlı insanı seven, doğayı ve çevreyi koruyan vatana yararlı iyi ve başarılı bir insan olarak yetişme sanatıdır.

Çeşitli yaş guruplarının dikkate alınarak çocukların ve gençlerin özellikle Atatürk ilkeleri doğrultusunda araştırıcı yaratıcı yeteneklere sahip bilgi ve becerisi olan demokratik anlayış ve insancıl davranışları kazanacak biçimde her yönü ile ideal bir insan olarak eğitilmelerini sağlayan çalışmaların tümüdür.

TARİHİ:

Robert Stephenson Smyth Baden-Powell ( 22 Şubat 1857 – 8 Ocak 1941)

İzcilik fikrini ilk ortaya atan kişi Robert Stephenson Smyth Baden-Powell (1857-1941)dır. İzci şefi ve izciliğin kurucusu  II. Boer Savaşı’nda görev almıştır. İlk kamp denemesini 1907 yılında Brownsea adasında yapmıştır. Kenar mahallelerden topladığı 24 çocuk ile çalışmalarında başarılı olmuştur. 1908 yılında ‘’Erkek çocuklar için izcilik kitabı’’ yazmıştır.

Powell, 1910 yılında kız kardeşi Agnes Baden-Powell’ın yardımıyla ‘’Kız İzcilik Teşkilatı’’nı kurdu.

Agnes Baden-Powell

1920 yılında ilk ‘’Milletler arası izcilik toplantısı’’ (JAMBOREE) yapıldıktan sonra ‘’Dünya izcilik teşkilatı’’ kurulmuş oldu. Başkanlığa da Robert Stephenson Smyth Baden-Powell getirildi.

Ülkemizde ilk izcilik teşkilatı 1912 yılında kurulmuştur. 24 Nisan 1914 yılında ise ilk izcilik kursu açılmıştır. İlk açılan bu kurstan 16 Oymakbaşı mezun olmuştur. 1915–1916 yıllarında Atatürk izciliğin yurt savunmasında yararlı olacağına inandığından onun emirleri ile birçok izci oymağı kurulmuştur. Cumhuriyetin ilk yıllarında hükümet izcilik işlerinin yürütülmesini Milli Eğitim Bakanlığına verdi ve İzcilik teşkilatının korunması için 1926 yılında bir tamim yayınlandı. 1927 yılı Cumhuriyet Bayramında Türkiye izcileri Ankara’da toplanarak törene katıldı. Ulu Önder Atatürk her konuda olduğu gibi izcilik çalışmalarına önem vermiştir.

GÖZAT  Mersin Kamp Alanları

“Yurt savunması bakımından bu derece ehemmiyetli olan izcilik ferdi ve milli eğitim bakımından da o nispetle önemlidir.”

Mustafa Kemal Atatürk

1946’da erkek izci yönetmeliği çıkartıldı. 1950’de ise Türkiye izcileri dünya izcilik bürosuna kabul edildi. 1968’de ise Türkiye izcileri yönetmeliği çıkarıldı. Bu yönetmelik hâlâ yürürlüktedir. Bununla birlikte Milli Eğitim Bakanlığının teşkilatlanması ile ilgili 3797 sayılı kanuna dayanarak 21 Mayıs 1992 gün ve 21230 sayılı resmi gazetede yayınlanan Milli Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumları ve izcilik yönetmeliğine göre şu andaki izcilik çalışmaları Okul içi Beden Eğitimi Spor ve İzcilik Dairesi tarafından yürütülmektedir.

İZCİLİK ÇALIŞMALARININ ÇOCUKLARA ve GENÇLERE KAZANDIRDIKLARI

 • İzcilik takım çalışmasıdır. Çocuk en zor şartlarda bile hayatını idame ettirebilir.
 • Kendisine ve topluma yararlı olmayı öğrenir.
 • Kişiliğinin gelişmesini sağlar.
 • Arkadaşları ile ortak yaşamayı öğrenir.
 • Kendi yeteneklerinin ortaya çıkmasını ve gelişmesini sağlar.

TEMEL PRENSİPLERİ

İzcilik prensipleri ‘’Dünya İzcilik Bürosu’’nca belirlenmiştir.

 • Tanrıya vatana karşı görevler.
 • Başkalarına karşı görevler.
 • Kendisine karşı görevler.
 • İzci andı ve türesine bağlılık.

İZCİLİK METODU

 • İzci andı türesi
 • Yaparak, yaşayarak öğrenme
 • Oba Sistemi
 • Açık Hava Etkinlikleri
 • Sınıf Çalışmaları

İZCİLİĞE GİRİŞ ŞARTLARI NELERDİR?

 • T.C, Vatandaşı olmak.
 • 18 yaşından küçük olan ilk, orta ve lisedeki öğrencilerin izcilik faaliyetlerine katılabilmeleri dair velilerinden izin belgesi almak.
 • Sağlık kurumundan izcilik faaliyetlerine engel olmayacağına dair doktor raporunun olması.

İZCİLİK BASAMAKLARI ve TERİMLERİ:

BASAMAK YAŞ ÜNİTE LİDERİ FULAR PAROLASI
Yavrukurt 7-11 Küme- Küme Başı Sarı Küçük izci çok çalışır.
İzci 11-15 Oymak – Oymak Başı Yeşil İzci daima hazırdır.
Ergin İzci 15-20 Ocak – Ocakbaşı Bordo Topluma hizmet eder.

YAVRUKURTLUK:

07-11 yaş grubundaki çocukları kapsar,bu yaş grubundaki çocukların oluşturduğu üniteye“Küme” denir.

Yavrukurt: 7-11 yaş arasında kız ve erkek çocuklardan tescilli bir kümede, giriş şartlarını yerine getirmiş çocuğa denir.

Öbek: Yavrukurt kümesinin 6 – 8 yavrukurt’tan oluşan en küçük birliğidir.

Öbekbaşı: En küçük izci birliği olan öbeğin çocuklarca seçilen, arkadaşlarından biri olan başkanıdır. Yardımcısını kendi seçer.

Öbekbaşı Yardımcısı : Öbek başının öbekteki arkadaşlarından  kendisine yardım etmek üzere seçtiği kişidir.

GÖZAT  Delmece Yaylası

Küme : En az iki öbeğin birleşmesinden oluşan yavrukurt ünitesidir.

Kümebaşı : Kümede yavrukurtları çalıştıran yetki belgeli ve tescilli kişidir.

Kümebaşı Yardımcısı: 18 yaşından küçük olmayan, en az LTS. kursunu bitirmiş, küme başı tarafından seçilen kişidir

İZCİLİK:

11-15 yaş grubundaki  kız ve erkek çocukların o1uşturduğu üniteye “Oymak” denir

İzci: Tescilli bir oymakta giriş şartlarını yerine getirmiş teşkilat üyesine izci denir.

Oba :  6-8 izcinin bir araya gelmesi ve bir hayvan ismi altında o1uşturdukları gruba “oba” denir.

Obabaşı: Obadaki çocukların kendi aralarından demokratik yöntemle seçtikleri “çocuk lidere” denir. Her obada olacak nitelikte en az bir kişi bulunmalıdır. Obabaşı, obanın kaptanı ve temsilcisidir, yardımcısını kendisi seçer.

Obabaşı Yardımcısı: Obabaşının seçtiği ve obabaşının olmadığı zamanlarda, obabaşının görevini üstlenen kişidir.

Oymak: 16-32 izciden oluşur, bir oymakta en az 2, en çok 4 obadan oluşur.

Oymak başı: Kulüpte oymak çalıştıran yetki belgeli lider.

Oymakbaşı Yardımcısı: LTK. kursu görmüş yardımcılardır.

ERGİN İZCİLİK:

15-18 yaş grubundaki kız ve erkek çocukların oluşturduğu üniteye “Ocak” denir.

Ergin İzci: Tescilli bir ocakta giriş şartlarını yerine getirmiş teşkilat üyesine ergin izci denir.

Ekip :  4-6 ergin izcinin bir araya gelmesi ve bir Türk-İslam büyüğünün ismi altında oluşturdukları gruba “ekip” denir.

Ekipbaşı:  Ekipteki gençlerin kendi aralarından demokratik yöntemle seçtikleri “genç lidere” denir. Ekipbaşı, ekibinin kaptanı ve temsilcisidir, yardımcısını kendisi seçer.

Ekipbaşı Yardımcısı: Ekipbaşının seçtiği ve ekipbaşının olmadığı zamanlarda, ekipbaşının görevini üstlenen kişidir.

Ocak :  Bir ocak en az 2, en çok 4 ekipden oluşur.

Ocakbaşı: Kulüpte ocak çalıştıran yetki belgeli lider.

Ocakbaşı Yardımcısı: LTK. kursu görmüş yardımcılardır.

İZCİ SELAMI:

Dünyanın her yerinde resmi kurumların bir selamlama şekli vardır. Tüm dünya izcileri tek bir selamlama şekli kullanırlar. Bu izciliğin uluslararası boyutunun güzel bir göstergesidir.

 1. İşaret Parmağı: Tanrıya ve vatanıma karşı görevlerimi yerine getirmek.
 2. Orta Parmak: İzcilik türesine uymak.
 3. Yüzük Parmağı: Başkalarına her zaman yardımda bulunmak.
 4. Serçe Parmak: Küçüğün büyüğe saygısı.
 5. Baş Parmak: Büyüğün küçüğe saygısı.
 6. Ovallik: Dünya izcilerinin kardeşliği.

Selam verirken dik durulur ve sol el yana düzgünce sarkıtılarak etek veya pantolon yan dikişine değdirilir. İzciler liderlerinin yanına geldiklerinde selam verirler, isimlerini ve ünitelerini söylerler, ondan sonra gelme nedenlerini liderlerine aktarırlar. İzciler başta Cumhurbaşkanı olmak üzere tüm devlet görevlisi büyüklerine, Yabancı ülke Devlet Başkanlarına, Bayrak ve Sancağa, Cenazeye, Üniformalı izci liderlerine ve kendisinden yaşça ve kıdemce büyük izcilere öncelikle selam vererek saygılarını gösterirler. İzci liderleri ve büyük izciler de verilen selama karşılık olarak selam vererek izcilerine sevgilerini gösterirler. Ulusal Marşlar dinlenirken, ünitece bir arada iken sadece obabaşı, oymakbaşı gibi ünitenin başında bulunan lider selam verir, diğer izciler esas duruşta beklerler. İzci selamı iki şekilde verilir. Baş açıkken veya başta kep/bere varken selamlama.

GÖZAT  Bushcraft Okulu Seslendirmelerini yapan Said Gülüm ile Buluştuk

Baş Açıkken Selamlama:

Baş Açıkken Selamlama

İzci selamını vermek için işaret parmağını, orta parmağını ve yüzükparmağını birleştir, başparmağını kıvırdığın küçük parmağının üzerine koyulur.

Şapka/Kep/Bereyle Selamlama:

Başında şapka, bere veya kep varken selam veriyorsan, elinin parmakları aynı şekilde birleştir. Sonra işaret parmağını alnın sağ üst hizasında, kepin kenarına değdirerek selam verilir.

İZCİ ARMASI ANLAMI:

Anlamı başkalarına yardım etmek ve doğruluktur. İzci armasının üst tarafı izci selamındaki gibi izci andının ilk üç cümlesini anlatır. Ayrıca armanın altında camadan izci düğümü bulunur. Bu arma her zaman gülümseyen izci ağzını temsil eder.

İZCİ TOKASI:

İzci Tokası

Tokalaşma iki kişinin birbirleriyle tanışmaktan duydukları mutluluğu gösterir. Bütün dünyada tokalaşma sağ elle yapılır. Ancak izciler diğer izci kardeşleriyle tokalaştığında sol eliyle tokalaşır. Dünyadaki tüm izciler sol elleri ile tokalaşırlar. Bunun nedenleri vardır. İzciler tokalaşırken selam verme zorundadır. Bu nedenle sağ elleriyle selam verirken sol elleriyle tokalaşabilirler. Ayrıca sol el kalbe daha yakın olduğundan bir içtenlik ve dostluk göstergesidir.

KAMP MALZEMELERİ:

Üniforma

 • Gömlek
 • Fular/Fular bağı
 • Şapka
 • Pantolon
 • Sırt çantası
 • Uyku tulumu, battaniye
 • Şişme yastık
 • Matara
 • Bıçak, çakı, Balta
 • Kibrit, Çakmak
 • Düdük
 • Pilli cep feneri, Işıldak, Pil
 • Yemek takımı, Tabak,
 • Çatal, Bıçak, Kaşık, Bardak
 • Sabun, Şampuan
 • Tuvalet Kâğıdı, Yedek mendiller
 • Temizlik malzemesi,
 • Sünger
 • El havlusu, Banyo havlusu
 • Diş Fırçası, Diş Macunu,
 • Tarak, Küçük Ayna
 • Özel ilaçlar
 • Özel giyim eşyası
 • İç Çamaşırı
 • Eşofman/Pijama
 • Pamuklu Tişört
 • Yedek Pantolon
 • Terlik, Çorap
 • Yedek Ayakkabı
 • Kalın Yünlü Kazak (gerekliyse)
 • Rüzgârlık veya Kaban
 • Pusula, Saat, Dürbün, Teleskop
 • Pilli radyo, müzik aleti
 • Defter, kalem
 • Çadır, ip ve mat 
 • Basit Dikiş onarım Malzemesi: Dikiş iğnesi, İplik, Çengelli iğne
 • Sinek ve sivrisinek kovucu ilaç
 • Küçük ilk Yardım Seti
 • Yere yayacağın plastik ya da naylon örtü
 • Müzik Aleti, Şarkı kitabı
 • Olta (gerekliyse)
 • Mayo (gerekliyse)
 • Fotoğraf Makinesi (gerekliyse)
 • İçinde para ve kimlik olan cüzdan
 • İzcinin el kitabı

Malzemelerin hazırlanması ile ilgili Checklist makalemizi okuyabilirsiniz.

DÜDÜK KOMUTLARI

Düdük Komutları

TEKNİK İZ İŞARETLERİ

Teknik İz İşaretleri

KOL KOMUTLARI

Kol Komutları

İZCİ DÜĞÜMLERİ

İzci Düğümleri

İlgili Link:

Oy Verebilirsiniz.
[Toplam Oy: 1 Ortalama: 5]
Egemen İzmirli
Kendini doğaya adamış maceraperest, doğa adamı, iç mimar ve blog yazarı.